Regulamin

 

Regulamin

sklepu internetowego haftprint.pl

 §1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron stosunku obligacyjnego związanego z działalnością sklepu internetowego pod adresem Bankowa 12, 63-460 Skalmierzyce, zarówno w ramach umowy sprzedaży zawieranej między przedsiębiorcami, jak również w konsumenckich umowach sprzedaży.
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem ul. Bankowa 12 63-460 Skalmierzyce prowadzony jest przez Macieja Danielaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CT Sport Maciej Danielak z siedzibą w ul. Bankowa 12 63-460 Skalmierzyce, NIP: 622 283 26 78, e-mail: biuro@ctsport.pl, tel. kontaktowy: +48 533 698 967.

 

§2

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 1. Regulamin – regulamin sklepu internetowego haftprint.pl;
 2. Sprzedający – Maciej Danielak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CT Sport Maciej Danielak;
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca umowę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.haftprint.pl;
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Formularz zamówienia – interaktywny formularz umożliwiający Kupującemu dokonanie wyboru produktów mających być przedmiotem umowy sprzedaży, określenie sposobu dostawy, kosztów dostawy, a także danych osobowych i adresowych Kupującego;
 6. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w sklepie internetowym, będąca przedmiotem zawieranej umowy sprzedaży
 7. Czas realizacji zamówienia – okres przedstawiony w dniach liczony od rozpoczęcia procesu oznakowania produktów do momentu wysłania ich, względnie poinformowania o możliwości odbioru osobistego;
 8. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, niebędący jednocześnie dniem wolnym od pracy na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 §3

Usługi elektroniczne

 

 1. Zawieranie umów sprzedaży poprzez formularz zamówienia internetowego stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Wskazana w ust. 1 usługa elektroniczna rozpoczyna się z momentem dodania pierwszym produktów do koszyka, przebiega poprzez wybór sposobu wysyłki oraz wprowadzenie danych zamawiającego oraz adresu wysyłki.
 3. W Formularzu zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania następujących danych, takich jak:
  • jego imię i nazwisko/nazwa;
  • NIP, jeśli Kupujący nie jest Konsumentem;
  • adres rozliczeniowy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • rodzaj produktów i ich ilość;
  • miejsce i sposób dostawy produktów;
  • sposób płatności.
 4. Celem korzystania z usług elektronicznych koniecznym jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  • komputer albo inne urządzenie elektroniczne mające dostęp do Internetu oraz poczty elektronicznej;
  • system operacyjny:
  • przeglądarki: Google Chrome, Firefox, Opera, Safari.
 5. W przypadku pojawienia się problemów z realizacją usług elektronicznych przewidziana jest procedura reklamacyjna w formie pocztowej na adres Sprzedającego, względnie za pośrednictwem adresu e-mail.
 6. W zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać należy w szczególności następujące informacje:
  • danych kontaktowych składającego reklamację;
  • opisu problemu będącego podstawą reklamacji;
  • żądania reklamującego;
 7. Termin rozpoznania reklamacji na usługę elektroniczną wynosi 14 dni od dnia jej złożenia.

 §4

Zawarcie umowy

 

 1. Sprzedający w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przewiduje następujące formy składania zamówienia
  • za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.haftprint.pl
  • za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@ctsport.pl
 2. Ceny produktów widocznych na stronie internetowej wyrażone są w walucie złoty polski (PLN) i są cenami netto (bez podatku VAT) oraz brutto, zawierającymi wszystkie podatki.
 3. Ceny produktów widocznych na stronie internetowej obejmują wyłącznie jednostkowy koszt produktu, na którym ma być wykonane oznakowanie. Ceny znakowania opisane zostały na stronach opisujących daną technologię wykonania znakowania.
 4. Ceny produktów widoczne na stronie internetowej nie obejmują również kosztów dostawy. Wspomniane koszty uzależnione są od wyboru formy dostawy i zostaną doliczone do łącznego kosztu zamówienia przy wypełnianiu Formularza zamówienia przed jego złożeniem. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekroczy kwotę 3.000,00 zł netto, Sprzedający pokrywa koszty dostawy.
 5. Złożone zamówienie zostanie przekazane Sprzedającemu, który dokona ostatecznej wyceny, a także wskaże orientacyjny czas realizacji Zamówienia. Ostateczna wycena zostanie wysłana w formie wiadomości e-mail na adres Kupującego wskazany w formularzu zamówienia. Wskazana wycena zawierać będzie w szczególności:
  • koszt wykonania wzoru (programu) oznakowania, które będzie następnie nanoszone na produkty;
  • koszt naniesienia oznakowania na wybrane produkty;
  • koszt wybranych produktów;
  • koszt transportu zamówienia.
 6. W przypadku wyboru znakowania produktów w formie haftu, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kosztu wykonania projektu haftu. Wykonany wzór oznakowania może być wykorzystywany każdorazowo przy dokonywaniu innych zakupów w sklepie Haftprint.pl bez dodatkowych opłat.
 7. Wycena produktu, o której mowa w ust. 5 jest ważna przez 7 dni od otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail. Po upływie wskazanego okresu, Kupujący zobowiązany jest do ponownego przesłania Zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia otrzymanej wyceny.

 §5

Dobór rozmiaru

 

 1. Celem dopasowania rozmiaru odzieży, która ma podlegać znakowaniu, Sprzedający przewiduje możliwość przesłania odzieży celem dopasowania rozmiaru. Możliwość doboru rozmiaru odbywać się będzie na zasadach opisanych poniżej.
 2. Chcąc skorzystać z możliwości doboru rozmiaru, Kupujący zobowiązany jest do:
  • wskazania ubrań, których rozmiar chce dobrać;
  • oznaczenia rozmiarów, które mają być przygotowane;
  • wskazania formy i sposobu dostawy zestawu próbnego;
  • uiszczenia określonej przez Sprzedającego kwoty, na którą składa się:
   1. kaucja za przekazane ubrania
   2. koszty wysyłki ubrań;
 1. Kaucja z tytułu przekazania ubrań ma na celu zabezpieczenie zwrotu ubrań w stanie niepogorszonym i co do zasady ma charakter zwrotny.
 2. Koszty wysyłki produktów celem doboru rozmiaru jak również koszt zwrotu ubrań do Sprzedającego ponosi każdorazowo Kupujący i nie podlegają one zwrotowi.
 3. Po otrzymaniu ubrań, Kupujący w terminie 3 dni dokona doboru rozmiaru przekazanych ubrań i nada przesyłkę zwrotną z ubraniami przekazanymi do doboru. Po upływie wskazanego terminu, Sprzedający uznaje, że wskazany towar nie będzie podlegał zwrotowi, a kaucja zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży.
 4. Po zwrocie ubrań Sprzedający dokona oceny ich stanu i poinformuje Kupującego o otrzymaniu zwrotu.
 5. Kaucja zwracana w terminie 14 dni od otrzymania produktów na rachunek, z którego została wpłacona.
 6. Jeśli Kupujący w międzyczasie zawrze ze Sprzedającym umowę sprzedaży, kaucja niezwrócona Kupującemu zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży.

 

 

 

 §6

Oznakowanie próbne

 

 1. Po zawarciu umowy sprzedaży, Kupującemu przysługuje prawo do wykonania jednej próby każdego z zamówionych i oznakowanych produktów. W przypadku dokonania zamówienia produktu w kilku rozmiarach, oznakowanie próbne przeprowadzone zostanie na jednym wybranym rozmiarze.
 2. W przypadku woli skorzystania z wykonania oznakowania próbnego, Kupujący zobowiązany jest:
  1. oznaczenia woli wykonania próby;
  2. zapłacić koszt całego zamówienia oraz wykonania oznakowania oraz koszt jednostkowy produktu, który ma zostać oznaczony;
  3. wskazać adres dostarczenia produktu z oznakowaniem próbnym.
 3. Termin na zgłoszenie poprawek przez Kupującego wynosi 3 dni robocze od odebrania ubioru oznakowanego próbnie. Poprawki winny być zgłoszone w formie wiadomości e-mail na adres Sprzedającego pod rygorem uznania, że Kupujący nie wnosi poprawek.
 4. W przypadku zgłoszenia poprawek, Sprzedający na koszt Kupującego przygotuje i wyśle odzież z oznakowaniem próbnym. Termin na zgłoszenie dalszych uwag wynosi 3 dni robocze od otrzymania ubioru oznakowanego próbnie. Przedmiotem oceny przy drugim i następnych oznakowaniach próbnych są wyłącznie elementy, co do których Kupujący zgłosił wcześniej zastrzeżenia.
 5. Gdy egzemplarz próbny zostanie zaakceptowany, Kupujący może zatrzymać wskazany egzemplarz na poczet realizacji zamówienia.

 §7

Odstąpienie od umowy

 

 1. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym niebędącym Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, co nie będzie powodować po stronie Kupującego żadnych roszczeń o charakterze kompensacyjnym względem Sprzedającego.
 2. Brak zapłaty przez Kupującego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Sprzedającego. W przypadku odstąpienia na tej podstawie Kupujący będzie odpowiadał za szkodę wyrządzoną Sprzedającemu do pełnej wysokości, również w zakresie utraconych korzyści.

 §8

Płatności

 

 1. Sprzedający przewiduje formę płatności w postaci przelewu bankowego;
 2. W przypadku płatności w formie przelewu bankowego, Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Zapłata w formie przelewu zostaje dokonana na rachunek bankowy Sprzedającego:

35 1020 2267 0000 4902 0190 2576 PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Ostrowie Wielkopolskim. W tytule przelewu Kupujący zobowiązany jest do wskazania numeru zamówienia wskazany w potwierdzeniu zamówienia.

 1. Za dzień zapłaty Sprzedający uznaje dzień uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego.

 §9

Realizacja zamówienia

 

 1. Za moment rozpoczęcia realizacji zamówienia uznaje się dzień zapłaty całości wynagrodzenia.
 2. Czas realizacji zamówienia określany jest w wiadomości Sprzedającego stanowiącej wycenę zamówienia. W wyjątkowych przypadkach Sprzedający może zrealizować zamówienie w kilku transzach, o czym poinformuje Kupującego w wiadomości e-mail.
 3. Sprzedawca przewiduje następujące formy dostawy:
  1. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. za pośrednictwem Paczkomatu InPost;
  3. odbiór osobisty po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym.
 4. Koszty wysyłki zamówienia będą każdorazowo ustalane. Kupujący będzie informowany o dodatkowych kosztach realizacji zamówienia podczas składania Formularza zamówienia.
 5. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekroczy kwotę 3.000,00 zł netto, Sprzedający pokrywa koszty dostawy.
 6. Odbiór osobisty zamówienia nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami zamówienia.

 §10

Prawo konsumenckiego odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego, za rzeczy spełniające te wymagania Sprzedający uznaje wszelkie produkty z wykonanymi nadrukami, haftami
 3. W przypadku zamówienia produktów bez wykonywania nadruków, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na niżej opisanych zasadach.
 4. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia:
  1. doręczenia zamówienia przez kuriera;
  2. odbioru zamówienia z Paczkomatu InPost;
  3. osobistego odbioru zamówienia.
 6. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać:
  1. w formie pisemnej na adres Sprzedającego: CT Sport Maciej Danielak, ul. Bankowa 12, 63-460 Skalmierzyce
  2. w formie skanu oświadczenia na adres e-mail: biuro@ctsport.pl
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 9. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 10. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 11. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 15. Koszt zwrotu zamówionych rzeczy ponosi w całości Konsument. Sprzedający oświadcza, iż nie będzie odbierał przesyłek kurierskich wysłanych za pobraniem.
 16. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 §11

Reklamacje

 

 1. Podstawą roszczeń reklamacyjnych Kupujących względem Sprzedającego za wady fizyczne lub prawne rzeczy jest instytucja rękojmi, zgodnie z art. 556 i nast. ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (zwanej dalej: k.c.)
 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 3. Złożenie reklamacji winno nastąpić w następujących formach:
  1. w formie pisemnej na adres Sprzedającego: CT Sport Maciej Danielak ul. Bankowa 12, 63-460 Skalmierzyce
  2. w formie skanu oświadczenia na adres e-mail: reklamacje@ctsport.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy:
  1. dane osobowe osoby składającej reklamację, w szczególności jej imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer kontaktowy;
  2. opis wady, moment jej stwierdzenia, dokumentację fotograficzną;
  3. preferowana forma świadczenia po uznaniu reklamacji;
 5. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wobec Kupujących niebędących Konsumentami (art. 558 k.c.).
 7. W przypadku nieprawidłowego wykonania umowy sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym Konsumentem, wysokość odszkodowania, którego może domagać się Kupujący ograniczona zostaje wyłącznie do rzeczywiście poniesionej straty (damnum emergens), a także do kwoty stanowiącej wartość zamówienia.

 §12

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania na stronie internetowej.
 2. W przypadku zmiany treści regulaminu, wiążącą dla Kupującego jest wersja Regulaminu aktualna w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże Kupującego po poinformowaniu go o tej zmianie, a Kupujący nie wypowiedział umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.
 3. W razie sprzeczności treści umowy z niniejszym regulaminy strony są związane umową.
 4. Wszelkie spory powstałe między Sprzedającym a Kupującym niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Sprzedającego.
 5. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 

 

Załącznik

Formularz konsumenckiego odstąpienia od umowy, uregulowany w ustawie z dn. 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta

 

Adresat: CT Sport Maciej Danielak ul. Bankowa 12 63-460 Skalmierzyce, NIP 622 283 26 78, e-mail: biuro@ctsport.pl tel.: ...

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy: ________________________________________________________

 

 Data zawarcia umowy: ________________________/odbioru: ________________________

 

 Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ______________________________________________

 

 Adres konsumenta(-ów) ______________________________________________________

 

 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

 

__________________________________________________________________________

 

 Data: ____________________________________________________________________

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl